Česta pitanja

Koja je razlika između veleučilišta, visokih škola i sveučilišta?

Veleučilišta, visoke škola i sveučilišta (te fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu) spadaju u visoka učilišta. Sveučilište, fakultet i umjetnička akademija osnivaju se radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i umjetničke djelatnosti te druge djelatnosti u skladu sa zakonom i svojim statutom. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja ova visoka učilišta organiziraju i izvode sveučilišne, a u skladu s ovim Zakonom, mogu organizirati i izvoditi i stručne studije. Veleučilište i visoka škola osnivaju se radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja putem organizacije i izvođenja stručnih studija te mogu obavljati stručnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost u skladu s ovim Zakonom i svojim statutom.

Što su velučilišta i visoke škole, te koja je razlika među njima?

Veleučilište i visoka škola su ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije te obavljaju djelatnost sukladno članku 47. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te svojemu statutu. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja.

Koja su tijela veleučilišta i visokih škola?

Veleučilište i visoka škola imaju dekana, stručno vijeće, upravno vijeće i druga stručna i savjetodavna tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuje statutom ili drugim općim aktom.

Sudjeluju li studenti u radu nekog od navedenih tijela?

Studenti sudjeluju u radu stručnog vijeća. Stručno vijeće veleučilišta i visoke škole čine nastavnici, suradnici i studenti, u skladu sa statutom. Stručno vijeće, sukladno statutu, odlučuje o stručnim i nastavnim pitanjima. Studenti čine najmanje 15% ukupnog broja članova stručnog vijeća. Studente – članove stručnog vijeća biraju sami studenti u skladu sa statutom veleučilišta i visoke škole.

Koje vrste studija postoje na visokim učilištima i koje su razlike među njima?

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u poslovni svijet i radne procese.

Zanima me više o stručnim studijima…

Stručni studiji se, osim iznimno, provode na visokoj školi ili veleučilištu. Traju od dvije do tri godine i njihovim se završetkom stječe od 120 (dvogodišnji studij) do 180 ECTS bodova (trogodišnji studij). Završetkom stručnog studija s manje od 180 ECTS bodova stječe se odgovarajući stručni naziv. Završetkom stručnog studija sa 180 ili više ECTS bodova stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) uz naznaku struke.

Što je specijalistički diplomski stručni studij?

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Takav studij traje jednu do dvije godine i njime se stječe zvanje specijalista određene struke (spec.).

Je li moguće prenositi ECTS bodove između različitih studija?

Prijenos ECTS bodova moguć je ukoliko postoji ugovor između dotičnih studija. Prijenos se vrši po uvjetima i kriterijima navedenim u ugovoru.

Što je vijeće veleučilišta i visokih škola?

Vijeće veleučilišta i visokih škola čine dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj. Vijeće odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola.